Όροι Διαγωνισμoύ Instagram – Φανέλα Ολυμπιακού

Α. Κριτήρια ανάδειξης νικητών:

1) Να έχει κάνει follow το @stoiximan.gr στο Instagram και να έχει κάνει σωστά mention δύο (2) φίλους/ες με τη μορφή comment στο post του Διαγωνισμού.

2) Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, το δώρο μεταβιβάζεται  στον επόμενο νικητή που πληροί τις προϋποθέσεις.

Β. Έπαθλα Διαγωνισμών:

Μία φανέλα του Ολυμπιακού 

Γ.  Διάρκεια Διαγωνισμού:

Έναρξη διαγωνισμού φανέλας Ολυμπιακού: 23/07/20 στις 12:00 

Λήξη:  28/07/2020 στις 11:00. Ο νικητής θα ανακοινωθεί με comment στο αντίστοιχο Instagram Post μέχρι τις 17:30.

 

:: Όροι Διαγωνισμού

 1. Η εταιρεία GML Interactive Ltd , με έδρα: Flat B8, ‘The Atrium’, West Street, Msida MSD 1731, στη Malta , διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό (o “Διοργανωτής”)
 2. Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να μεταβάλει κατά την κρίση του τη διάρκεια του διαγωνισμού, με σχετική ανακοίνωσή του προς το κοινό  στον παρόντα δικτυακό τόπο, καθώς και να ανακαλέσει τη διενέργειά του κατά τον ίδιο τρόπο.
 3. Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να διαγράψει κατά την κρίση του οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προσβλητική, κακόβουλη ή αντιβαίνει στους κανόνες του διαγωνισμού και τα χρηστά ήθη.
 4. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλοι οι χρήστες που διατηρούν λογαριασμό στο site Instagram.com και έχουν συμπληρώσει το 21 έτος της ηλικίας τους
 5. Κάθε συμμετέχων στον διαγωνισμό μπορεί να δηλώσει μόνο μια συμμετοχή. Περισσότερες  συμμετοχές δεν επιτρέπονται από το ίδιο άτομο. Μετά  τη λήξη του διαγωνισμού η κλήρωση και η ανάδειξη των νικητών και επιλαχόντων  θα γίνει στα γραφεία της εταιρείας ενώπιον του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας μέσω της ιστοσελίδας random.org.
 6. Στη συνέχεια θα ζητηθεί από τον νικητή της κλήρωσης μέσω προσωπικού μηνύματος τα στοιχεία δ/νσης και παραλήπτη στην οποία θα αποσταλεί η φανέλα.
 7. Ο  νικητής της κλήρωσης  φέρει την υποχρέωση να αποστείλει τα παραπάνω στοιχεία μέσα σε  24 ώρες από την ειδοποίησή του. Αν ο νικητής της κλήρωσης δεν εκπληρώσει την υποχρέωση αυτή στην παραπάνω προθεσμία, θα απωλέσει κάθε αξίωση και απαίτησή του από τον διαγωνισμό έναντι του διοργανωτή και το έπαθλο  μεταβιβάζεται στον επόμενο επιλαχόντα νικητή.
 8. Tα έπαθλα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα, ούτε με άλλα έπαθλα.
 9. Σε περίπτωση που οι νικητές , αρνηθούν την παραλαβή  του επάθλου ς ή δεν προβούν στις απαραίτητες ενέργειες σύμπραξης έως και 24 ώρες  πριν την έναρξη του αγώνα , συνομολογούν και αποδέχονται ρητά ότι παραιτούνται από οποιαδήποτε αξίωση και απαίτησή τους προς τον Διοργανωτή, ο οποίος δικαιούται να υπαναχωρήσει κατά τις κοινές διατάξεις του Νόμου.  Σε περιπτώσεις που με οποιοδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής, κ ο διοργανωτής δικαιούται να αρνηθεί την παράδοση του επάθλου και απαλλάσσεται από κάθε νόμιμο λόγο ευθύνης.
 10. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του παιχνιδιού/διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα έπαθλα  με άλλα ίσης ή αντίστοιχης κατά την κρίση του αξίας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά τη δίκαιη κρίση του απέναντι στους συμμετέχοντες καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή και να ματαιώσει τον διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο διαγωνισμός μπορεί να επηρεαστεί, ή και να διακοπεί προσωρινά, ή και να ματαιωθεί οριστικά, λόγω προβλημάτων του διαδικτύου, ή του τηλεπικοινωνιακού συστήματος, πράγμα για το οποίο ο Διοργανωτής δεν έχει ευθύνη, εφόσον θα πρόκειται για γεγονός που βρίσκεται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου του.
 11. Ο Διοργανωτής δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί από τη χρήση των δώρων του διαγωνισμού.
 12. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση  των συμμετοχών ενδιαφερόμενων στο διαγωνισμό, μεταξύ άλλων και σε περίπτωση που τα στοιχεία τους είναι ελλιπή, προσβάλλουν την εικόνα του Διοργανωτή ή/και τα χρηστά ήθη ή/και αντιβαίνουν απαγορευτικές διατάξεις του Νόμου.
 13. O Διαγωνισμός δεν επιχορηγείται, υποστηρίζεται ή διεξάγεται από το Instagram, ούτε συνδέεται μαζί του με οποιονδήποτε τρόπο.
 14. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και των κανονισμών του παιχνιδιού και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση κατά του Διοργανωτή και από κάθε αίτηση ακύρωσης κατά τους νόμιμους λόγους του κοινού Δικαίου. .  Επίσης, η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά και ανεπιφύλακτη αποδοχή της απόλυτης εξουσίας του Διοργανωτή να καθορίζει τα αποτελέσματα και να εξάγει τους νικητές κατά τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Οι σχετικές αποφάσεις είναι οριστικές και δεν ανακαλούνται, ούτε αναθεωρούνται.
 15. Κάθε τυχόν διαφορά που ήθελε ανακύψει σε σχέση με τον διαγωνισμό μεταξύ των παικτών που θα συμμετάσχουν αφενός και του Διοργανωτή αφετέρου και η οποία σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον διαγωνισμό ή έχει αυτήν ως αφορμή ή αιτία θα εκδικάζεται κατά το δίκαιο της Μάλτας και αποκλειστικά από τα δικαστήρια της Μάλτας.

 

Ενημέρωση αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Στα πλαίσια διενέργειας του διαγωνισμού, ο Διοργανωτής συλλέγει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία κρίνονται απαραίτητα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, την ανάδειξη του νικητή, την επικοινωνία του Διοργανωτή με το νικητή και την αποστολή των εμφανίσεων. Ο Διοργανωτής επεξεργάζεται τα δεδομένα με διαφάνεια, σεβασμό και εφαρμόζοντας όλα τα απαιτούμενα τεχνικά μέτρα ασφάλειας σε απόλυτη συμμόρφωση με τη σχετική εφαρμοστέα Ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

Τα δεδομένα αυτά δεν θα χρησιμοποιηθούν για κάποιο άλλο σκοπό πέραν αυτών που αναφέρονται παραπάνω, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου διαγωνισμού.

Με την αποστολή των ως άνω οριζόμενων προσωπικών δεδομένων προς το Διοργανωτή μέσω προσωπικού μηνύματος στη σελίδα του Instagram ή μέσω email, ο νικητής και/ή ο συνοδός παρέχουν ενεργά και εμπράκτως την πρότερη συγκατάθεσή τους προς επεξεργασία των δεδομένων για το σκοπό της απονομής του επάθλου.

Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί είτε από το νικητή είτε από τον συνοδό του ανά πάσα στιγμή με αποστολή email στο dpo-office@stoiximan.gr/. Τυχόν αίτημα ανάκλησης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που διενεργήθηκε μέχρι και πριν το αίτημα αυτό. Ωστόσο, μη παροχή των δεδομένων, παροχή αναληθών ή ανακριβών δεδομένων, ή αίτημα ανάκλησης συγκατάθεσης πριν την απόδοση του επάθλου θα συνεπάγεται την απονομή του επάθλου στον επόμενο νικητή που πληροί τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού.

Αποδέκτης των πληροφοριών αυτών θα είναι αποκλειστικά ο Διοργανωτής προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αποστολή των εμφανίσεων,

Τα δεδομένα αυτά δεν θα διατηρηθούν από τον Διοργανωτή μετά το πέρας του συγκεκριμένου διαγωνισμού.

O Διοργανωτής, εφόσον έχει λάβει την πρότερη συγκατάθεση του νικητή/συνοδού μέσω ειδικής έγγραφης φόρμας, διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύσει και να χρησιμοποιήσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμς και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την πραγματοποίηση των επάθλων του διαγωνισμού εφόσον πρόκειται μόνο για διαφημιστικό σκοπό του συγκεκριμένου διαγωνισμού. Ειδικότερα, αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με την εν λόγω επεξεργασία, εάν και εφόσον ισχύσει για το συγκεκριμένο διαγωνισμό, θα παρασχεθούν στο νικητή/στους νικητές κατά το χρόνο απόδοσης του επάθλου του διαγωνισμού.

Βάσει της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι συμμετέχοντες, ο νικητής και ο συνοδός του έχουν το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας των δεδομένων τους, εναντίωσης στην επεξεργασία, περιορισμού της επεξεργασίας, όπως επίσης και υποβολής καταγγελίας σε αρμόδια εποπτική αρχή, π.χ. στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr ).

Οι συμμετέχοντες μπορούν να μάθουν περισσότερα αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων τους, τα δικαιώματά τους και τις πολιτικές του Διοργανωτή ή για οποιαδήποτε άλλη απορία επικοινωνώντας με το Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων στο dpo-office@stoiximan.gr/.